Presidencia:

NombrePuestoe-mailTeléfono
Lic. Edgar Uriza AlanisMagistrado Presidente

y Titular de la Primera Sala

euriza@tjatam.gob.mx834 31 43263

red. 52900

Lic. XXXXXXX XXXXxX xXXXXxSecretario Particularparticular@tjatam.gob.mx834 31 43263

red 52901

Lic. DDDDDDdd  DDDDDd ddddddAsistenteasistente1@tjatam.gob.mx834 31 43263

red 52901

hjhh

Enca1enca 2enca 3enca4enca5
línea 1línea 1línea 1línea 1línea 1
línea 2línea 2línea 2línea 2línea 2
línea 3línea 3línea 3línea 3línea 3
línea 4línea 4línea 4línea 4línea 4
línea 5línea 5línea 5línea 5línea 5